Regulamin wydarzenia

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu AGRAFA’22.

Par. 1.

Organizatorem wydarzenia AGRAFA’22 jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, NIP: 634-24- 39-334, REGON 277620860), za jego realizację odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny w składzie:

Agnieszka Czardybon

Agata Korzeńska

Justyna Kucharczyk

Jacek Mrowczyk

Joanna Pastusińska

Anna Pohl

Paulina Urbańska

Par. 2

Założenia wydarzenia AGRAFA’22 oraz jego regulamin zatwierdza Rada Programowa, czuwająca również nad jego prawidłowym przebiegiem.

W skład Rady wchodzą:

Anna Kamieniak

Agata Korzeńska

Justyna Kucharczyk

Jacek Mrowczyk

Zofia Oslislo-Piekarska

Joanna Pastusińska

Anna Pohl

Paulina Urbańska

Par. 3

Wydarzenie AGRAFA’22 obejmuje organizację:

• Międzynarodowego studenckiego konkursu projektowego,

• Wystawy pokonkursowej,

• Międzynarodowej konferencji projektowej AGRAFA’22

• Prezentacji młodych projektantów Young AGRAFA

Udział w Międzynarodowym studenckim konkursie projektowym, wystawie pokonkursowej oraz

prezentacji młodych projektantów Young AGRAFA jest nieodpłatny.

Międzynarodowa konferencja projektowa AGRAFA’22 odbywa się w dniu 8 kwietnia 2022 roku i ma charakter otwarty. Mogą w niej wziąć udział: studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządu, firm oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i inne osoby zainteresowane.

Opłata za udział w konferencji wynosi:

– dla studentów uczelni wyższych: 50 PLN

– dla pozostałych osób, zwanych profesjonalistami: 150 PLN

Opłaty nie uwzględniają podatku VAT, ponieważ stosowane jest zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opłaty konferencyjne dotyczące AGRAFY są zwolnione z podatku VAT.

Opłaty można dokonać w formie płatności BLIK, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany prze firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Par. 4

Wstęp uczestników na konferencję możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem www.agrafa.asp.katowice.pl.

Rejestracji można dokonać w terminie od dnia 1 marca do 4 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania miejsc.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału decyduje kolejność dokonania rejestracji.

Wstęp uczestników na konferencję, odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.

Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji

z udziału w konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: agrafa@agrafa.asp.katowice.pl

Par. 5

Wydarzenie AGRAFA’22 jest realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym tych dotyczących ograniczeń związanych z trwającym okresem epidemii. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy realizacji danego przedsięwzięcia np. z opcji stacjonarnej na wersję online, a taka zmiana nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, w tym uczestników przedsięwzięć.

Par. 6

Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik konferencji:

– Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail zawartych w zgłoszeniu udziału w konferencji AGRAFA’22 oraz na potrzeby realizacji związanych z nimi płatności.

– Oświadcza, że zapoznał się z prawami przysługującymi mu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z klauzulą informacyjną Administratora Danych.

– Wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych na potrzeby utrzymywania kontaktu w sprawach przyszłych konkursów/konferencji/warsztatów oraz innych wydarzeń kulturalnych organizatora.

–  akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim przedstawionych;

– wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanieswojego wizerunku w materiałach sporządzanych przez Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Par. 7

Serwis rejestracji online pod adresem www.agrafa.asp.katowice.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i nie korzysta z plików cookies.

Par. 8

Organizator informuje, że w czasie konferencji może być sporządzany materiał audiowizualny, fotograficzny, który może być wykorzystany w materiałach informacyjnych/ promocyjnych opracowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego, udostępniany mediom. Wskazany materiał może być publicznie wystawiany, emitowany, podlegać reprodukcji oraz publicznemu udostępnieniu, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu. Rozporządzanie prawami wskazanymi w niniejszym Paragrafie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Par. 9

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestnika konferencji; 3) naruszenie praw osób trzecich przez uczestnika konferencji w związku z jego zgłoszeniem do Konkursu

Wszelkie spory pomiędzy uczestnikami konferencji, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Pytania na temat konferencji można kierować na adres: agrafa@agrafa

KLAUZULA ZGODY Uczestnika Wydarzenia AGRAFA’22

organizowanego przez

Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach

1.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, na cele wskazane w Regulaminie wydarzenia AGRAFA’22.

2.   Przyjmuję do wiadomości, iż uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z koniecznością udostępnienia moich danych organizatorowi: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

3.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją wydarzenia AGRAFA’22, postanowień Regulaminu wskazanego wydarzenia oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

4. Poprzez wyrażenie zgody w formularzu rejestracyjnym on-line, oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22, 34, 77 i 82 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Każda osoba, która decyduje się złożyć formularz zgłoszeniowy, oświadcza że była poinformowana o fakcie, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w Regulaminie wydarzenia AGRAFA’22. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku związanego z uczestnictwem w wydarzeniu AGRAFA’22 na/w: stronie internetowej i mediach społecznościowych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, stronie facebookowej wydarzenia AGRAFA’22, materiałach promocyjnych/informacyjnych, o których mowa w Regulaminie wydarzenia AGRAFA’22, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu oraz na ich przetwarzanie w celach: związanych z organizacją wydarzenia AGRAFA, jego promocją, informowania o działaniach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, upowszechniania sztuki, promocji i upowszechniania kultury.

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do stosowania, że w czasie wydarzenia AGRAFA’22 może być sporządzany materiał audiowizualny, fotograficzny, który może być wykorzystany w materiałach informacyjnych/promocyjnych opracowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego, udostępniany mediom. Wskazany materiał może być publicznie wystawiany, emitowany, podlegać reprodukcji oraz publicznemu udostępnieniu, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu.

7. Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie zdjęć i nagrań przez Akademię Sztuk Pięknych z siedzibą w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego.

8. Korzystanie/rozpowszechnianie, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu:

 9. Uczestnik wydarzenia AGRAFA’22 potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego wydarzenia i przyjmuje jego postanowienia do stosowania.

 Pouczenie:

1. Administratorem danych osobowych, jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, w imieniu której działa Rektor.

2. Posiada Pani/Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i wycofania zgody (rezygnacji z udziału) w dowolnym momencie,

– ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych,

– otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia,

– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu, nie będą przetwarzane w celach innych i przez okres dłuższy niż określone w klauzuli zgody.

4. Podanie danych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji udziału w wydarzeniu AGRAFA’22.

5. Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż realizacja celów wynikających z Regulaminu wydarzenia AGRAFA’22, w tym z niniejszego oświadczenia.

6. Dane przetwarzane będą przez okres zgodny z powyżej złożonym oświadczeniem.

7. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W celu realizacji swoich praw:

– pod wskazanym w pkt 1. Adresem;

– telefonicznie pod numerem: (32) 7587701;

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodoasp@asp.katowice.pl

– drogą elektroniczną poprzez aplikacje na stronie: https://asp.katowice.pl/uczelnia/polityka-prywatnosci