Regulamin wydarzenia

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu AGRAFA’24. 

Par. 1

Organizatorem wydarzenia AGRAFA’24 jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

(ul.Raciborska 37, 40-074 Katowice, NIP: PL634-24-39-334, REGON 277620860), za jego realizację odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny w składzie:

Agnieszka Czardybon

Ania Kopaczewska

Agata Korzeńska

Renata Lipczak

Anna Maraszkiewicz

Agnieszka Nawrocka

Marcin Nowrotek 

Kinga Pawlik

Justyna Szklarczyk-Lauer

Par. 2

Założenia wydarzenia AGRAFA’24 oraz jego regulamin zatwierdza Rada Programowa, czuwająca również nad jego prawidłowym przebiegiem.

W skład Rady wchodzą:

Justyna Kucharczyk

Jacek Mrowczyk

Anna Pohl

Par. 3

Wydarzenie AGRAFA’24 obejmuje organizację:

•  Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Projektowego,

• Wystawy wyselekcjonowanych prac nadesłanych na przegląd,

• Międzynarodowej Konferencji Projektowej AGRAFA’24

• Prezentacji młodych projektantów Young AGRAFA

• Warsztatów dla uczestników

Udział w Międzynarodowym Studenckim Przeglądzie Konkursowym, wystawie oraz prezentacji młodych projektantów Young AGRAFA jest nieodpłatny.

Międzynarodowa konferencja projektowa AGRAFA’24 odbywa się w dniu 26 kwietnia 2024 roku i ma charakter otwarty. Mogą w niej wziąć udział: studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządu, firm oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i inne osoby zainteresowane.

Opłata za udział w konferencji wynosi:

– od dnia 15 grudnia 2023 (godz. 12.00) do dnia 27 grudnia 2023 (godz. 11.59) lub do wyczerpania limitu – 50 PLN

– od dnia 27 grudnia 2023 (godz. 12.00) do dnia 26 marca 2024 (godz. 11:59) lub do wyczerpania limitu – 150 PLN

– od dnia 26 marca 2024 (godz. 12.00) do dnia 26 kwietnia 2024 (godz. 9:00) – 200 PLN

Opłaty nie uwzględniają podatku VAT, ponieważ stosowane jest zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opłaty konferencyjne dotyczące AGRAFY są zwolnione z podatku VAT.

Opłaty można dokonać w formie płatności BLIK, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Par. 4 

Wstęp uczestników na konferencję możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem www.agrafa.asp.katowice.pl.

Rejestracji można dokonać w terminie od dnia 15 grudnia 2023 do 26 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania miejsc.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału decyduje kolejność dokonania rejestracji.

Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.

Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: agrafa@agrafa.asp.katowice.pl.

Opłata konferencyjna będzie zwrócona pod warunkiem rezygnacji do dnia 21.04.2024 (godz. 23.59).

Par. 5

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy realizacji danego przedsięwzięcia np. z opcji stacjonarnej na wersję online, a taka zmiana nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, w tym uczestników przedsięwzięć.

Par. 6

Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik konferencji:

– Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, zawartych w zgłoszeniu udziału w konferencji AGRAFA’24 oraz na potrzeby realizacji związanych z nimi płatności.

– Oświadcza, że zapoznał się z prawami przysługującymi mu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z klauzulą informacyjną Administratora Danych.

– Wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych na potrzeby utrzymywania kontaktu w sprawach przyszłych konkursów/konferencji/warsztatów oraz innych wydarzeń kulturalnych organizatora.

–  Akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim przedstawionych.

– Wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach sporządzanych przez Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Par. 7

Serwis rejestracji online pod adresem www.agrafa.asp.katowice.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i nie korzysta z plików cookies.

Par. 8

Organizator informuje, że w czasie konferencji może być sporządzany materiał audiowizualny, fotograficzny, który może być wykorzystany w materiałach informacyjnych/ promocyjnych opracowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego, oraz udostępniany mediom. Wskazany materiał może być publicznie wystawiany, emitowany, podlegać reprodukcji oraz publicznemu udostępnieniu, w formie tradycyjnej

– druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu. Rozporządzanie prawami wskazanymi w niniejszym Paragrafie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Par. 9

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestnika konferencji;

2) naruszenie praw osób trzecich przez uczestnika konferencji w związku z jego zgłoszeniem do Konkursu.

Wszelkie spory pomiędzy uczestnikami konferencji a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

Pytania na temat konferencji można kierować na adres: agrafa@agrafa.asp.katowice.pl

KLAUZULA ZGODY Uczestnika Wydarzenia AGRAFA’24 organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, na cele wskazane w Regulaminie wydarzenia AGRAFA’24.

2. Przyjmuję do wiadomości, iż uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z koniecznością udostępnienia moich danych organizatorowi: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją wydarzenia AGRAFA’24, postanowień Regulaminu wskazanego wydarzenia oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

4. Poprzez wyrażenie zgody w formularzu rejestracyjnym on-line, oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22, 34, 77 i 82 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Każda osoba, która decyduje się złożyć formularz zgłoszeniowy, oświadcza że była poinformowana o fakcie, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w Regulaminie wydarzenia AGRAFA’24.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku związanego z uczestnictwem w wydarzeniu AGRAFA’24 na/w: stronie internetowej i mediach społecznościowych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, stronie facebookowej wydarzenia AGRAFA’24, materiałach promocyjnych/informacyjnych, o których mowa w Regulaminie wydarzenia AGRAFA’24, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu oraz na ich przetwarzanie w celach: związanych z organizacją wydarzenia AGRAFA, jego promocją, informowania o działaniach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, upowszechniania sztuki, promocji i upowszechniania kultury.

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do stosowania, że w czasie wydarzenia AGRAFA’24 może być sporządzany materiał audiowizualny, fotograficzny, który może być wykorzystany w materiałach informacyjnych/promocyjnych opracowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego, udostępniany mediom. Wskazany materiał może być publicznie wystawiany, emitowany, podlegać reprodukcji oraz publicznemu udostępnieniu, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu. 

7. Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie zdjęć i nagrań przez Akademię Sztuk Pięknych z siedzibą w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego.

8. Korzystanie/rozpowszechnianie, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu:

1. nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie;

2. będzie mieć charakter nieodpłatny. 

 9. Uczestnik wydarzenia AGRAFA’24 potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego wydarzenia i przyjmuje jego postanowienia do stosowania.