Klauzula zgody na wykorzystanie danych z serwisu newsletter

Zapisując się do serwisu Newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji  od Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  (w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zmianami.) TAK/NIE*)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.). TAK/NIE*)

Wyrażam zgodę na przekazanie, udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych przez współpracujące z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach instytucje kultury w celach marketingowych
w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.). TAK/NIE*)

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie wycofania zgody,  oraz przysługujących mi na podstawie RODO prawach.  Zapoznałem się
z polityką prywatności na stronie www. ……………. TAK/NIE*)

Obowiązek informacyjny Administratora Danych wobec subskrybentów serwisu NEWSLETTER

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH z siedzibą pod adresem: 40-074 Katowice, ul Raciborska 37, w imieniu której działa Rektor.
 2. Pani/Pana dane pozyskane w serwisie NEWSLETTER  w zakresie: adres e-mail, przetwarzane  są  w bazie serwisu NEWSLETTER  na podstawie klauzuli zgody, podanie danych jest dobrowolne.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:
  • wycofania zgody w każdym dowolnym momencie- rezygnacji z dalszego udziału w serwisie;
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych;
  • wniesienia sprzeciwu w każdym momencie dla przetwarzania w celach marketingowych.
  • otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego i roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.
 4. Administrator Danych nie podejmuje żadnych, mających skutki prawne lub istotnie wpływających na osobę której dane dotyczą, decyzji w oparciu o automatyczne przetwarzanie w tym profilowanie.
 5. Ma Pani/Pan prawo do kontaktów z Administratorem Danych: