Regulamin Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Projektowego AGRAFA 2024

 § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Przeglądu „Międzynarodowy Studencki Przegląd Projektowy – AGRAFA 2024” określa warunki, na jakich odbywa się Przegląd „AGRAFA 2024”, zwany dalej Przeglądem”.
 2. Organizatorem Przeglądu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 

CEL PRZEGLADU

Przegląd to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie, wyróżnienie i promowanie młodych projektantów i absolwentów reprezentujących różnorodne środowiska, w tym naukowe, biznesowe i społecznie zaangażowane, także te o charakterze interdyscyplinarnym. Przegląd otwiera możliwość uczestnictwa w dyskusji na temat perspektyw rozwoju współczesnego projektowania. Dodatkowo, poprzez prezentację przedmiotów i pracowni, Przegląd umożliwia konfrontację programów nauczania różnych uczelni artystycznych i projektowych. To także platforma do zaprezentowania zróżnicowanych postaw badawczych i twórczych.

§ 3

UCZESTNICY PRZEGLĄDU

Uczestnikami Przeglądu mogą być:

 1. studenci studiów: I i/lub II stopnia, jednolitych magisterskich (studenci studiów projektowych i/lub artystycznych, stacjonarnych i niestacjonarnych);
 2. słuchacze studiów podyplomowych;
 3. pracownie i przedmioty prowadzone na studiach I i/lub II stopnia, jednolitych magisterskich (studiów projektowych i/lub artystycznych, stacjonarnych i niestacjonarnych);
 4. absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2022 roku.

ZASADY PRZEGLĄDU

§ 4 

1. Przegląd organizowany jest cyklicznie.

2. Przegląd przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: 

 1. projekt studencki
 2. pracownia / przedmiot

3. Każdy Uczestnik Przeglądu w kategorii projekt studencki może zgłosić maksymalnie 3 projekty autorskie, które są koncepcjami lub wdrożeniami. Prace mogą powstać jako efekt procesu dydaktycznego, jak i być prywatną inicjatywą osoby studiującej.

4. Pracownia / przedmiot prezentuję swoją pracownię w formie prezentacji lub filmu zawierającej informacje o programie i pracowni takie jak: cele, metody dydaktyczne, realizowane tematy, umiejętności nabywane przez studentów, sukcesy, sylwetki prowadzących i efekty kształcenia w postaci przykładów prac studenckich. 

5. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do Wystawy muszą mieć postać fizycznego obiektu tj. modelu 1:1,  makiety, prototypu, wydruku (nie dotyczy to projektów cyfrowych i multimedialnych). 

6. Projekty powstałe lub wdrożone przed 1 stycznia 2022 r. nie będą oceniane.

7. Do przeglądu nie mogą być zgłaszane projekty będące pracami dyplomowymi. 

§ 5

Przy ocenie projektów bierze się pod uwagę spełnienie warunków określonych w § 4 oraz w szczególności (przy uwzględnieniu dynamicznie zmieniających się potrzeb otoczenia/środowiska):

 1. odwagę myślenia poza schematami i gotowość poszukiwania rozwiązań, poprawiających jakość życia;
 2. dbałość o ludzi – odbiorców/użytkowników;
 3. dobre pomysły pokazujące kreatywność i otwartą głowę – śmiałość podejmowania się wyzwań, ale też otwartość na innych i wrażliwość na otaczające nas problemy;
 4. jakość wdrożenia (lub szansę na wdrożenie);
 5. jakość wykonanych makiet, modeli, wydruków, publikacji;
 6. umiejętność dostosowywania się, a nawet przewidywania zmieniającej się nieustannie rzeczywistości.

§ 6

 1. Uczestnik Przeglądu z chwilą zgłoszenia pracy oświadcza, że: 
 1. akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim przedstawionych;
 2. wyraża nieodpłatną zgodę na: 
 1. przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, telefon), 
 2. rozpowszechnianie swojego wizerunku; 
 1. udziela Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (z prawem do udzielania dalszych licencji)  niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy i/lub pracy zgłoszonej do Przeglądu, w tym sporządzanych w postaci pliku cyfrowego – do celów i w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. wyraża nieodpłatną zgodę na to, że opis pracy zgłoszonej do Przeglądu może być poddawany stosownym obróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. w celu umożliwienia jej prawidłowej prezentacji.
 1. Organizator informuje, że w czasie Wystawy może być sporządzany materiał audiowizualny, fotograficzny, który może być wykorzystany w materiałach informacyjnych/ promocyjnych opracowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego, udostępniany mediom. Wskazany materiał może być publicznie wystawiony, emitowany, podlegać reprodukcji oraz publicznemu udostępnieniu, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu. Rozporządzanie prawami wskazanymi                         w niniejszym ustępie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
 2. Nadesłane przez Uczestników Przeglądu materiały będą wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych Przeglądu, na co Uczestnik Przeglądu wyraża nieodpłatną zgodę. 
 3. Każdorazowe wykorzystanie/rozpowszechnianie materiałów/prac/plików/reprodukcji wskazanych w niniejszym paragrafie będzie mieć charakter nieodpłatny. 
 4. Wraz ze zgłoszeniem pracy, uczestnik oświadcza, że odstępuje od prawa wycofania zgłoszonej pracy z Przeglądu.

§ 7

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU

 1. I etap – od 8.01.2024 r. do 12.02.2024 r. – Uczestnicy Przeglądu logują się przy użyciu formularza dostępnego na stronie https://panel.agrafa.asp.katowice.pl/. Formularz daje możliwość edycji zgłoszeń do dnia 12.02.2024 r. do godziny 23:59 przez zalogowanych Uczestników Przeglądu. Po terminie 12.02.2024 r. nie będzie możliwości edycji zgłoszeń. 
 2. II etap – do 29.02.2024 r.  –  jury Przeglądu ogłosi listę projektów spośród nadesłanych zgłoszeń, które zostaną nominowane do międzynarodowej Wystawy, podczas której Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w social mediach Organizatora. 
 3. III etap – Ogłoszenie wyników nagrodzonych zgłoszeń przez jury Przeglądu nastąpi 26.04.2024 r. podczas wernisażu Wystawy „AGRAFA 2024”.
 4. Ekspozycja Wystawy w Galerii ASP w Katowicach – Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 potrwa do 21.05.2024 r.

§ 8

NOMINACJA DO WYSTAWY

 1. Organizator po ogłoszeniu wyników II etapu skontaktuje się z twórcami nominowanych projektów w celu przekazania informacji.
 2. Przesłana praca powinna zostać opisana imieniem, nazwiskiem oraz tytułem projektu.
 3. Po zakończeniu Wystawy  projekty zostaną zapakowane w opakowania przesyłkowe. Projekty należy odebrać osobiście lub przesłać etykietę kurierską. Zamówiona przesyłka kurierska musi zostać odebrana przez kuriera pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice. Przesyłki zamówione do nadania w punktach nadawczych nie zostaną przesłane.
 4. Nominowani Uczestnicy Przeglądu przesyłają na własny koszt prace pod wskazany adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice z dopiskiem AGRAFA 2024, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r. (liczy się data wpływu na wskazany adres).
 5. Prace nieopłacone przez Uczestnika nie będą odbierane.
 6. Koszt przesyłki pracy i ubezpieczenie pokrywa Uczestnik Przeglądu zakwalifikowany do udziału w Wystawie. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 7. Do Wystawy zostaną zakwalifikowane gotowe projekty lub prototypy, z odpowiednich materiałów docelowych lub imitacyjnych, wykonane z zachowaniem należytej staranności.
 8. Praca zgłaszana na Przegląd musi spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania. W przypadku, gdy, nie będzie ich spełniała, Organizator ma prawo nie dopuścić pracy nominowanej do Wystawy.
 9. Prace zakwalifikowane do wystawy, a dostarczone w formie niekompletnej, uszkodzonej nie zostaną dopuszczone do Wystawy.

§ 9

LAUREACI PRZEGLĄDU

 1. Laureaci Przeglądu „AGRAFA 2024” w kategorii „projekt studencki” otrzymują nagrodę pieniężną.
 2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez partnerów lub patronów Przeglądu. 
 3. Jury Przeglądu przyzna następujące nagrody: 

W kategorii „projekt studencki”:

 1. I nagroda – 10 000 PLN brutto
 2. II nagroda – 5 000 PLN brutto
 3. III nagroda – 3 000 PLN brutto

Jury zastrzega sobie prawo do decyzji o innym podziale nagród.

W ramach Przeglądu Pracowni Projektowych, wyróżnione pracownie zostaną zaprezentowane w ramach Wystawy. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród ufundowanych przez sponsorów za wskazaniem jury.

 1. Laureaci Przeglądu oraz Nominowani do Wystawy zobowiązują się udostępnić Organizatorowi prace (oryginały lub ich modele) do prezentacji podczas Wystawy.

§ 10

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Integralną część formularza zgłoszeniowego on-line stanowią treści wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 2. Dokumentacja przeglądowa przygotowana jest zgodnie z § 4 oraz § 7 Regulaminu w związku z ust. 1 .

§ 11

PARAMETRY TECHNICZNE PRAC ZGŁASZANYCH  ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ON-LINE

 1. Pliki graficzne:

*W przypadku linków zabezpieczonych hasłem, należy podać hasło w formularzu zgłoszeniowym. Hasło powinno pozostać niezmienione do czasu rozstrzygnięcia wyników przeglądu. W przypadku nieaktywnego hasła bądź jego braku w formularzu zgłoszeniowym, praca zostanie zdyskwalifikowana.  

 1. Filmy / animacje / prototypy cyfrowe:

*W przypadku linków zabezpieczonych hasłem, należy podać hasło w formularzu zgłoszeniowym. Hasło powinno pozostać niezmienione do czasu rozstrzygnięcia wyników Przeglądu. W przypadku nieaktywnego hasła bądź jego braku w formularzu zgłoszeniowym, praca zostanie zdyskwalifikowana.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Zgłoszone prace muszą stanowić dzieło autorskie Uczestnika Przeglądu i nie mogą posiadać wad prawnych. 
 2. Uczestnik Przeglądu potwierdza, że:
 1. ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści, projekty zgłoszone lub prezentowane (rozpowszechniane) w ramach udziału w Przeglądzie; 
 2. treści, projekty zgłoszone lub prezentowane (rozpowszechniane) w ramach udziału w Przeglądzie nie naruszają praw osób trzecich, postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmian w Harmonogramie Przeglądu;
 2. późniejszego opublikowania informacji o składzie Jury Przeglądu, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Organizator nie odsyła prac nominowanych do Wystawy. Odbiór prac następuje na koszt Uczestnika Przeglądu, po zakończeniu ekspozycji Wystawy w terminie uzgodnionym mailowo lub telefonicznie z przedstawicielem Organizatora. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. powierzone mu projekty, utratę, uszkodzenie lub zmianę ich właściwości w przypadku ich niewłaściwego zabezpieczenia przez Uczestnika Przeglądu;
 2. szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestnika Przeglądu;
 3. naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika Przeglądu, w związku z jego zgłoszeniem do Przeglądu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Przeglądu z udziału w Przeglądzie w przypadku, gdy:
 1. praca złożona przez Uczestnika Przeglądu jest niezgodna z Regulaminem;
 2. złożona praca okaże się identyczna lub podobna do znanych już prac;
 3. złożona praca narusza prawa autorskie osób trzecich.
 1. W przypadku jeśli żadna z prac nie będzie spełniała wymogów Przeglądu, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Przeglądu bez wyłonienia osób do nagrodzenia.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami Przeglądu, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Pytania na temat Przeglądu można kierować na adres: review.agrafa@asp.katowice.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu (formularz zgłoszeniowy umożliwia identyfikację osób, które potwierdziły akceptację warunków przeglądu) 

KLAUZULA ZGODY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE

Międzynarodowy Studencki Przegląd Projektowy AGRAFA 2024

organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym zgłoszeniu i formularzach, na cele wskazane w Regulaminie przeglądu.
 2. Przyjmuję do wiadomości, iż uczestnictwo w Przeglądzie wiąże się z koniecznością udostępnienia moich danych organizatorowi: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż złożone dokumenty, o których mowa w pkt 1, jeśli nie wezmę udziału w Przeglądzie po upływie 6 miesięcy zostaną zniszczone, jeśli ich pozostawienie nie wynika z treści  pkt 1:  ciążący na organizatorze Przeglądu obowiązek pozostawienia informacji niezbędnej do udokumentowania prawidłowości procedur Przeglądu.
 4. Poprzez wyrażenie zgody w formularzu rejestracyjnym on-line, oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22, 34, 77 i 82 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Poprzez zgłoszenie prac do Przeglądu udzielam Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (z prawem do udzielania dalszych licencji) niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy i/lub pracy, w tym sporządzanych w postaci plików cyfrowych do celów: związanych z organizacją Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Projektowego, jego promocją, realizacją Wystawy i innych wystaw, informowania o działaniach/osiągnięciach Uczestników Przeglądu i/lub samej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, upowszechniania sztuki, promocji i upowszechniania kultury, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 1. utrwalania i zwielokrotniania wskazanych reprodukcji i/lub plików: wytwarzanie dowolną techniką, nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
 2. wykorzystania w materiałach przygotowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu;
 3. w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie  przez siebie wybranym ( z uwzględnieniem informacji o zgłoszonych na AGRAFĘ pracach).
 1. (Każda osoba, która decyduje się złożyć formularz zgłoszeniowy, oświadcza że była poinformowana o fakcie, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w Regulaminie Przeglądu). Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku związanego z uczestnictwem w Międzynarodowym Studenckim Przeglądzie Projektowym na/w: stronie internetowej i mediach społecznościowych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, stronie facebookowej Przeglądu, materiałach promocyjnych/informacyjnych, o których mowa w Regulaminie Przeglądu, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu oraz na ich przetwarzanie w celach: związanych z organizacją Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Projektowego, jego promocją, realizacją Wystawy i innych wystaw, informowania o działaniach/osiągnięciach Uczestników Przeglądu i/lub samej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, upowszechniania sztuki, promocji i upowszechniania kultury.
 2. Oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do stosowania, że w czasie Wystawy może być sporządzany materiał audiowizualny, fotograficzny, który może być wykorzystany w materiałach informacyjnych/promocyjnych opracowywanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego, udostępniany mediom. Wskazany materiał może być publicznie wystawiany, emitowany, podlegać reprodukcji oraz publicznemu udostępnieniu, w formie tradycyjnej – druku, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem Internetu. 
 3. Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie zdjęć i nagrań przez Akademię Sztuk Pięknych z siedzibą w Katowicach lub na jej zlecenie i/lub podmiotu przez nią wskazanego.
 4. Korzystanie/rozpowszechnianie, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu:
 1. nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie (z zastrzeżeniem pkt 3);
 2. będzie mieć charakter nieodpłatny. 
 3. Uczestnik Przeglądu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Projektowego i przyjmuje jego postanowienia do stosowania.

Pouczenie:

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice. 
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i przenoszenia.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli przetwarzanie nie wynika z treści Regulaminu, wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Przeglądzie.
 5. Ma Pan/Pani prawo do otrzymania informacji z tytułu naruszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia, roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji przystąpienia do udziału w Przeglądzie.
 7. Podane dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 8. Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż realizacja celów wynikających z Regulaminu Przeglądu, w tym z niniejszego oświadczenia.
 9. Dane przetwarzane będą przez okres  adekwatny do określonych w regulaminie i niniejszym oświadczeniu celów.
 10. Kontakt z administratorem danych w celu realizacji swoich praw: