Polityka prywatności i RODO

 1. Administratorem danych osobowych, jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, w imieniu której działa Rektor. 
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i wycofania zgody (rezygnacji z udziału) w dowolnym momencie,
  • ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu             – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych,
  • otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia,
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • kontaktów z Administratorem Danych: 
   • pod wskazanym w pkt 1. Adresem.
   • telefonicznie pod numerem: (32) 7587701
   • za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodoasp@asp.katowice.pl
 3. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu, nie będą przetwarzane w celach innych i przez okres dłuższy niż określone w klauzuli zgody.
 4. Podanie danych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji udziału w wydarzeniu AGRAFA’22
 5. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest jednoznaczne z zaprzestaniem udziału w wydarzeniu oraz pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe uczestnika wydarzenia AGRAFA’22: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu       AGRAFA’22 zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)